ٍ
America آمريكاجامعه

(EDG) زمینه های حمایتی از مهاجران تازه وارد به ایالات متحده

در آمریکا، جامعهء شهروندان افغانستان درسالهای اخیر بطور روز افزونی گسترش یافته است. حضور بیست سالهء ایالات متحده در افغانستان زمینه ساز مهاجرت شمار زیادی به این کشورشده وبه ویژه  سقوط دولت سابق درآگست 2020 زمینه ساز انتقال و مهاجرت تعداد گسترده ای  به امریکا شده است. گفته می شود بین هفتاد تاهشتاد هزار شهروندافغانستان، در روند انتقال تاریخی به آمریکا منتقل شده اند وروند انتقال کسانی که درقالب برنامه های اس آی وی ودیگر برنامه های همکاری با ایالات متحده فعالیت داشته اند،  ادامه دارد. پیش از این نیزشمار گسترده ای از شهروندان افغانستان در ایالات متحده زندگی می کرده اند. روند مهاجرت شهروندان افغانستان بخصوص  پس از تهاجم شوروی به افغانستان آغاز شد وتاکنون ادامه دارد. بنا براین شکی نیست که بسیاری ازمهاجران تازه آمده با مشکلات گسترده ای در زندگی جدید مواجه اند وبخش مهمی از این مشکلات به دلیل ناآگاهی وعدم اطلاع از زمینه ها وفرصت هایی است که برای مهاجران درجامعهء آمریکا وجود دارد، فرصت هایی که هم دولت فدرال ایالات متحده وهم دولت های محلی شامل ایالت ها وواحد های کوچکتر اداری ایجاد کرده اند ویا هم فرصت های که در قسمت راه اندازی کسب و کار و امرار معیشت به صورت عادی وجود دارد. درمجموع آمریکا را کشور فرصت ها می گویند، فرصت هایی که هم نهاد ها وارگان های دولتی وهم بخش های خصوصی وغیر دولتی ایجاد کرده اند تا مهاجران وتازه واردان به آمریکا بتوانند هرچه بهتر در جامعه ء نو ادغام شوند وبه عنوان شهروند فعال ، قانون گرا ودارای توانایی  ساختن آینده ء مالی ومعنوی بهتری به جامعه کلان ایالات  به پیوندند.

گروپ انکشاف کسب و کار یکی از  موسسات غیر انتفاعی است که درهمین راستا و درزمینهء پشتیبانی از شهروندانی فعالیت می کند که به دنبال ایجاد کسب وکارها وتولیدی های کوچک هستند. این موسسه برای عموم جامعه آمریکا به شمول مهاجران کار می کند. مهاجرانی که اجازه کار در آمریکا را داشته باشند، مالیه پرداخته وشرایط قانونی درآمریکا را داشته باشند.

به منظور آگاهی از چند وچون فعالیت این موسسه که یکی از موسسات بسیارضروری به ویژه برای شهروندان تازه آمده افغانستان به آمریکاست، به دیدار آقای حسین مهرامی از اعضای ارشد این موسسه رفتم. درورودی ساختمان دفتر مرکزی این موسسه شماری از خانواده های اهل افغانستان در حال رفت وآمد وانتظار بودند. این موسسه درچندین بخش به ویژه خانوادههای مهاجر را زیر پوشش قرار داده است. از آقای مهرامی درخصوص فعالیت های شان پرسیدم که درزمینه چنین گفت:

“گروه توسعه کسب وکار، یک نهاد غیر انتفاعی و غیر دولتی و ارایه کننده قرضه های خرد و تایید شده ازجانب دولت فدرال و همچنان دولت های ایالتی ، واشنتگن دی سی ،مریلند وویرجینا است. ما برای شهروندان وازجمله مهاجران علاقه مند در کسب وکار مقیم در حومه واشنگتن دی-سی مشوره های تخنیکی و قرضه های کوچک میدهیم. این قرضه ها درقدم نخست تا سقف پنجاه هزرا دالر، برای ایجاد و یا توسعه کسب وکارهایی است که نیاز به کمک مالی دارند. این قرضه های کوچک از سوی دولت فدرال  به عنوان مثال وزارت خزانه داری امریکادولت های محلی وبانک ها تامین می شود وازطریق موسسه ما اجرایی می گردد.”

آقای مهرامی می افزاید که شهروندان وخانواده هایی که تازه به امریکا مهاجرت می کنند، در جامعهء نو و برای آغاز کسب وکار با سردرگمی ها و مشکلاتی  مواجه می شوند، آنها نیاز به مشورت ها و حمایت های فنی وقانونی و نیز حمایت مالی دارند، تا بتوانند کسب وکارهایی را که درآن توانایی و تجربه دارند، راه اندازی کنند. موسسهء ما یکی از آدرس هایی است که برای انجام چنین کمک های فعالیت می کند.

این کمک ها شامل کمک های تخنیکی تسهیل روند صدور مجوز های قانونی برای کسب وکار ها و ازجمله تنظیم مسایل مالی وپرداخت مالیه ها وهمچنان راهنمایی وکمک به افزایش مهارت های لازم برای کسب وکارهایی است که یک شهروند خودرا درانجام آن آماده می بیند.

این موسسه برای شهروندانی که علاقمند به ایجاد یک کسب وکار ویا پرداختن به یک رشته خاص فنی ومسلکی اند، زمینه های طی مراحل روند قانونی ودریافت مجوزهای لازم، آموزش فنی ومسلکی وهمچنان پرداخت قرضه های کوچک را مهیا می کند تا آن ها بتوانند از این مراحل که برای یک شهروند تازه آمده مسیر دشواری است، موفقانه عبور کنند ودر مسیر آینده بهتر ازجمله از رهگذر تقویت بنیه ء مالی قرار بگیرند.

آقای مهرامی می افزاید که پس از تقویت ظرفیت ها وپرداخت قرضه ها،روند حمایت از کسب وکارها وشهروندانی که درقالب این برنامه تنظیم می شوندبه صورت پیوسته ادامه دارد ومرتب دامنهء حمایت ها وکمک ها ازجمله قرضه ها بیشتر می تواند افزایش یابد.

در مورد خدمات و قرضه های که برنامه انکشاف کسب و کار ارایه می کند،آقای مهرامی گفت که قرضه های مختلف بااهداف مختلف و متناسب به نیازمندی های و وضع موجود درخواست کننده تنظیم شده است که شامل:

قرضه ایجاد اعتبار یا Credit Builder Loan است. داشتن اعتبار خوب یکی از لازمه های اساسی زندگی در امریکا است. بدون داشتن اعتبار خوب، پیشبرد امورات زندگی و بخصوص کسب و کار در امریکا خیلی دشوار است.  یکی از برنامه های ما کمک به ایجاد و بهبود اعتبار برای شهروندانی است که تازه به آمریکا آمده اند.

آقای مهرامی که خود شهروند افغانستان-امریکاست می گوید، برنامه دیگر قرضه های کوچک برای حمایت از کسب و کار ها در خانه است که به خانم های افغانستان درآمریکا بنا به فرهنگ اجتماعی و محدودیت های زبانی نمیتوانند بیرون ازخانه کار کنند و دارای مهارت ها و انجام کسب وکاردرخانه می باشند ودر پی ایجاد کسب وکارهای کوچک وتولید اند. این موسسه دقیقا چنین خانواده هایی را مورد حمایت قرار می دهد وبه آنها کمک می کند تا وسایلی را که برای راه اندازی  کسب وکارخانگی دارند تامین کند و قرضه های کوچکی را که می تواند چرخه تولید وکارخانگی را به راه بی اندازند، در دسترس شان قرار دهد.

برعلاوه قرضه های خرید موتر Car Loan نیز در برنامه این نهاد است که متقاضیان که محدودیت دسترسی به بانک ها دارند و یا شرایط شان خیلی دشوار است، با شرایط اسانتر و مساعد تر قرضه های برای خرید موتر به درخواست کنندگان ارانه میکند.

قرضه های تجارتی ‌Business Loan از مهم ترین بخش کار ماست. که به تشبثات و کسب و کار های کوچک امکان میدهد تا بتوانند راحت و با شرایط سهل تر فعالیت های تجارتی شان را راه اندازی و ادامه بدهند.

آقای مهرامی تاکید کرد که این روند حمایت در یک مرحله نیست ودرمراحل مختلف آغاز وتوسعه کاروبارها ادامه خواهد یافت. در واقع نهاد ما همکار وی تا رسیدن به موفقیت باقی خواهد ماند. اگر آنها ضرورت به کمک های تخنیکی و مشوره و آموزش داشته باشند، ما برایشان برنامه هایی داریم و برنامه هایی برای که مطابق ضرورت و نیازمندیهای هر شخص است.

او همچنان به برخی مشاغل پردرآمد درآمریکا به عنوان مثال اشاره کرد وافزود که راننده گی موترهای باربری ویا تجارت درعرصه انتقالات  یکی از این کاروبارهایی است که هزاران دالر ماهانه درآمد دارد.  شخص پس از شروع کار وبار در اقساط بسیار کوچک ماهانه و شرایط آسان دوباره این هزینه را مسترد خواهد کرد. با توجه به شمار گسترده ای از شهروندان افغانستان که درسالهای اخیر وبا گذشته حرفه ای متفاوت به امریکا آمده اند، چنین موسساتی می تواند دروازه زندگی نوی را به روی آنها بگشاید واز رهگذر افزایش آگاهی، تنظیم در چهارچوب های قانونی امریکا وحمایت مالی درراه اندازی کسب وکارها به آنها کمک کند.

بسیاری از شهروندان تازه آمده از افغانستان به آمریکا با چنین دشواریها وچالش هایی مواجه اند وآگاهی واشراف کامل برای راه اندازی یک کار وبار را ندارند و درنتیجه به کارهایی می پردازند که دلخواه شان نیست ویا درآمد ناچیزی دارد درحالی که اگر توانایی ها، علاقمندی وتجربه گذشته آن ها به کار بسته شود، هم می توانند شهروندموثرتری باشند وهم درآمدی به مراتب بالاتر داشته باشند. آقای مهرامی می گوید که هرشهروندی که به موسسه ما مراجعه کند، ما کمک می کنیم تا ازچنین امتیازاتی برخوردار شود، امتیازاتی که بسیاری از شهروندان نو آمده افغانستان به امریکا از آن اطلاعی ندارند.آقای مهرامی مثال های از شهروندانی را بیان کرد که با حمایت این موسسه توانسته اند از مراحل ابتدایی کار وبار اکنون به یکی از صاحبان کاروبارهای چند میلیونی تبدیل شوند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا