ٍ
America آمريكا

سریال کمدی و چالش های نسل نو آمریکا

Never Have I Ever

“موضوع اصلی دراین سریال رویارویی نوجوانان وازجمله نوجوانان دارای سابقه ملیتی ، قومی ومذهبی دیگر با چه چالش ها وتابو هایی در زندگی مدرن روبرو می شوند وچی گونه به گذشتن از این مشکلات فکر می کنند”

این سریال که در سال 2020 درامریکا تولید شد، در طول دوسال گذشته با مخاطب بسیاری از طریق نیت فلیکس به همراه بود.این سریال که  توسط میندی کالینگ ولانک فیشر ساخته شده ودر کالیفورنیا تولید شده است ، سریالی عاشقانه وکمدی جذابی است که عمدتا نسل نوجوان درآمریکا را مورد توجه قرار داده است.درمتن قصه بازیگر اصلی مایتری راما کریشان قرار دارد، دختر نوجوانی اهل هندوستان که در زندگی آمریکایی پس از فوت پدرش دچارحوادث متنوعی می شود ودراکثر موقعیت ها نیز این حوادث با طنز به همراه است. این سریال که خواسته وبه پیمانه زیادی نیزدراین راه موفق بوده، تا زندگی ، حوادث، روی داد ها وچالش ها وفرصت های نسل نوجوان آمریکایی را به زبان طنز به تصویر بکشد.

نقش اصلی را دراین سریال میتری رامکریشنان یک بازیگر نوجوان کانادایی باز می کند که دراصل تبار سریلانکایی دارد ووالدینش از جنوب آسیا آمده اند. اوبه عنوان اولین نقش واولین بازی دراین سریال با مخاطب بسیاری مواجه شده وبازی او را دراین سریال پسندیده اند.اودراین سریال نقش یک دختر هندوستانی (دی وی ویشاکمار) را بازی می کند.که با مادرش زندگی می کند واتفاقات نوجوانی بسیاری برای او می افتد. از درس تا از دست دادن پدر تا روابط جدید ، تا روابط عاشقانه وبرخورد باروهای مذهبی میان او نسل پیش از او ودرمجموع جریان نوجوانی که معمولا برای نسل های بعدی مهاجر درکشورهای مانند آمریکا وکانادا اتفاق می افتد دراین سریال مورد کاوش قرار گرفته است.

موضوع اصلی دراین سریال رویارویی نوجوانان وازجمله نوجوانان دارای سابقه ملیتی ، قومی ومذهبی دیگر با چه چالش ها وتابو هایی در زندگی مدرن روبرو می شوند وچی گونه به گذشتن از این مشکلات فکر می کنند. درسریال بازیگران نوجوان که عمدتا در فضای داخل مکتب قرار دارند از ملیت های مختلف ومذاهب مختلف از جمله اسلام، هندوییزم، شرق آسیا … وامریکا قرار دارند. آنان با تابوهای مختلفی روبرو هستند که از زندگی والدین شان می آید . این تابو ها گاه با مذهب وفرهنگ وکشوری خاصی گره می خورد وگاه سوای اینها به صورت طبیعی به عنوان « تابو» از نسلی به نسلی دیگر انتقال یافته است. نوجوانی که ریشه در کشور دیگر ، فرهنگ دیگر ومذهبی دیگر دارد ووالدین او وبه صورت محافظه کارانه ای می خواهند در زندگی جدید امریکایی نیز فرزندان شان این» اصول « را حفظ کنند، اما واقعیت واقتضای زمانه جدید وزندگی جدید درامریکا چیزی دیگری است واین مهم ترین چالش خانواده هایی است که نسل دوم شان در آمریکا تولد شده ویا رشد یافته وبه سن نوجوانی رسیده اند.درچنین موضوع مهمی سریال هایی از این دست به پیمانه زیادی می تواند موثر باشد. هرچند آماده گی برای فهم وپذیرش زندگی جدید درکشوری جدید وآن هم کشوری مانند امریکا که دارای تنوع بسیار فرهنگی می باشد، به خود والدین ، جوامع و تجمعات آن ها نیز بر می گردد تا زمینه وصل وادغام با جامعه جدید را به صورت موثرتری یاد بگیرند ، دنبال کنند وخود به عنوان والدین آگاهی بیشتری داشته باشند وترس رویا روشدن با جامعه ی نو را نداشته باشند ودر برابر فرزندان خود به عنوان نسل جدید جامعه وزندگی نو برخورد راهگشاتری داشته باشند. این سریال به همین دغدغه ها وموضوعات پرداخته وبا وجود عریان کردن مشکلات نسل نو جامعه ی امریکا به زبان طنز بر نقاط حساس وگره های فرهنگی اجتماعی این نسل انگشت گذاشته است. به عنوان مثال چگونگی روابط فردی  ویا تعامل با هم صنفی های دارای ریشه وپیشینه مختلف فرهنگی، مذهبی، جنسی و… یکی از بحث های اساسی است که دراین سریال مطرح شده وهمچنان در زندگی بسیاری از مهاجران به ایالات متحده کاملا مشهود است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا